Så här styrs ÖSK Fotboll

Inför morgonsdagens årsstämmor på konserthuset vill vi tydliggöra styrningen inom ÖSK Fotboll.


Vem äger ÖSK?

Ansvaret för den operativa verksamheten inkluderat den sportsliga verksamheten och driftsverksamheten har ÖSK Elitfotboll AB. Aktiebolaget ägs av föreningen ÖSK Fotbollsklubb och Örebro Spelarinvest AB. Aktieägarna i Örebro Spelarinvest AB har investerat och äger 90 % av aktiekapitalet i bolaget. Resterande 10 % ägs av ÖSK Fotbollsklubb.

Varför bildades ÖSK Elitfotboll AB?

ÖSK befann sig år 2004 i en akut ekonomisk kris. För att komma ur denna och skapa förutsättningar för ett starkt framtida ÖSK behövdes mer kapital.  Ett antal personer med starkt ÖSK engagemang födde då idén om ett aktiebolag där investerare kunde satsa pengar. 2006 bildades ÖSK Elitfotboll AB.

Vem bestämmer i ÖSK Elitfotboll AB?

Högsta beslutande organ är, som i alla aktiebolag, årsstämman. På årsstämman har föreningen ÖSK Fotbollsklubb 52,6 % av rösterna genom starka A-aktier, medan Örebro Spelarinvest AB har 47,4 % av rösterna. Svenska Fotbollförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet kräver en sådan konstruktion för att ÖSK ska tillåtas delta i tävlingsverksamhet. Föreningens röstmajoritet visar sig bl. a i bolagsstyrelsen. Den består av åtta ledamöter inklusive ordföranden. Fyra utses av föreningen och fyra av Spelarinvests aktieägare. Skulle det bli lika röstetal i en fråga har ordföranden, som utses av föreningen, utslagsröst. Det finns dock ett aktieägaravtal som reglerar vissa styrelsebeslut (se nedan). Det operativa ansvaret för ÖSK Elitfotboll AB har vd, som utses av bolagets styrelse.

Hur fattas besluten i ÖSK Elitfotboll AB?

Styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB ansvarar för strategiska beslut om hur ÖSK ska styras. Det kan handla om investeringar, tillsättande av vd och tränare, köp och försäljning av spelare etc. Underlag för sådana strategiska beslut tas fram på operativ nivå, d.v.s. av organisationen inom aktiebolaget under ledning av vd, men det är styrelsen som på grundval av dessa underlag har det slutgiltiga avgörandet.

I de flesta frågor råder det enighet inom styrelsen. Om så inte är fallet fattas beslut genom omröstning. I en del frågor gäller enkel majoritet, d.v.s. att det förslag som får mer än hälften av rösterna vinner. Skulle det bli lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Besluten i ÖSK Elitfotboll AB regleras också av ett aktieägaravtal

För att undvika konflikter i viktiga frågor där det finns fler än en ägare reglerar de flesta aktiebolag ägarnas rättigheter och skyldigheter i ett aktieägaravtal. Den som investerar kapital i ett bolag vill naturligtvis ha inflytande över frågor som påverkar bolagets ekonomi och det kapital man investerat. Om inte denna möjlighet fanns skulle det bli svårt att attrahera investerare.

I ÖSK Elitfotboll AB finns ett sådant aktieägaravtal. Här framgår att vissa frågor inte får beslutas med bara enkel majoritet. När det handlar om frågor som exempelvis ändring av bolagsordning och vissa större investeringar måste det råda enighet inom styrelsen, d.v.s. alla styrelsemedlemmar måste stå bakom beslutet för att det ska effektueras.

Vid beslut om exempelvis budget, tillsättande och entledigande av vd, tränare och sportchef samt köp och försäljning av spelare ska det råda ¾ majoritet, d.v.s. minst sex av åtta ledamöter måste rösta för förslaget för att det ska kunna fattas.

Vem bestämmer vilka som ska sitta i styrelserna?

ÖSK Fotbollsklubb liksom Örebro Spelarinvest AB leds av varsin styrelse. Styrelsen i föreningen väljs av medlemmarna och styrelsen i Örebro Spelarinvest AB av aktieägarna. ÖSK Fotbollsklubbs årsmöte utser vilka som ska representera dem i ÖSK Elitfotboll ABs styrelse. Vill man ha inflytande över vilka som ska sitta i bolagsstyrelsen ska man alltså vara medlem i föreningen eller aktieägare i Örebro Spelarinvest AB. Styrelseledamötena uppbär inget arvode.

Vad säger Svenska Fotbollförbundet?

Svenska Fotbollförbundet måste godkänna en sådan ägarkonstruktion som ÖSK Elitfotboll AB har. I december 2005 skickade ÖSK in en ansökan till SvFF om att få överlåta rättigheterna att delta i SvFFs tävlingsverksamhet till det nybildade aktiebolaget. I ansökan bifogades alla nödvändiga handlingar;  Upplåtelseavtal, Aktieägaravtal, Bolagsordning, Samarbetsavtal, Aktieinnehavarförteckning och Registeringsbevis. Ansökan granskades av Fotbollsförbundets jurister och godkändes sedan av SvFFs styrelse.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908