stadgar

örebro sk fotboll - föreningsstadgar

Mål och inriktning

§ 1
Örebro Sportklubb fotboll (”Föreningen”) ska endast bedriva fotbollsverksamhet, och därmed förenlig verksamhet till gynnande av fotbollsverksamheten, och ha sin inriktning på att tillhöra eliten inom Sverige.

Föreningen bedriver från årsskiftet 2005 – 2006 elitverksamheten genom ÖSK Elitfotboll AB (”Bolaget”) där föreningen har röstmajoritet.

Verksamheten ska utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla och kan ge såväl utövare som medlemmar och intressenter tillfredsställelse.

Föreningen har ett särskilt ansvar för ungdomsverksamhet. Föreningen skall i sin verksamhet verka för jämställdhet mellan könen.

Tillhörighet

§ 2
Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Föreningen tillhör dessutom distriktidrottsförbundet Örebro Läns idrottsförbund samt specialidrottsförbundet Örebro Läns Fotbollsförbund.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

Hemort

§ 3
Föreningen har sin hemort och sitt juridiska säte i Örebro.

Medlemskap

§ 4
Ansökan om medlemskap inges till kontoret. Ansökan får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut om att ansökan om medlemskap avslås fattas av styrelsen. Motivet till avslaget ska skriftligt redovisas för den berörde.

Genom beslut av föreningsstämman kan person, på förslag av styrelsen, utses till ständig medlem i föreningen.

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 oktober för aktuellt verksamhetsår.

§ 5
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till kontoret och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften, enligt § 4, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 6
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och skälen ska redovisas skriftligt för den berörde.

Beslut om uteslutning kan överklagas av den uteslutne enligt reglerna i RF:s stadgar.

Medlem

§ 7
Medlem som har betalat sin avgift

* har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
* har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
* ska följa föreningens stadgar samt beslut som i veder- börlig ordning har fattats inom föreningen
* har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 8
Medlem ska betala den årsavgift som beslutats av årsmötet.  Ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 9
Kontraktsbunden medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsens eller av styrelsen utsedd ansvarig ledare.

Styrelsen

§ 10
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som har rätt att för operativ verkställighet i föreningen anställa nödvändigt antal personal eller anlita Bolaget och dess personal för sådant ändamål. Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar och vad som anges ovan i §2, sista stycket - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt

att tillse att för föreningen bindande regler i aktas

att verkställa av föreningsstämman fattade beslut

att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

att ansvara för och förvalta föreningens medel

att utse föreningens representant i Örebro Sportklubbs

alliansstyrelse.

§ 11
Styrelsen ska bestå av ordförande och 5 – 11 övriga ordinarie ledamöter samt 0-4 suppleanter.

§ 12

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en tid som sägs i § 21 bland föreningens medlemmar.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen får för särskilt ändamål kalla annan medlem till adjungerad ledamot.

§ 13
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseleda möter gemensamt eller särskilt utsedd person.

§ 14
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så påkallar, dock ska minst fyra möten hållas per år.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§ 15
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande kontrakt, regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut.

Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till Bolaget och dess personal eller enskild av föreningen anställd eller utsedd person.

Verksamhets- och räkenskapsår

§ 16
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från och med dagen efter årsstämman t o m dagen för nästa årsstämma.

Revision

§ 17
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper samt protokoll från såväl stämma som samtliga styrelsemöten, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av. Underlag för revision av förvaltningen för det senaste räkenskaps- och verksamhetsåretska lämnas till revisorerna senast sex veckor före föreningsstämman.

Revisorerna ska efter granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast en vecka före föreningsstämman.

Möten

§ 18
Föreningsstämman ska hållas senast den 15 mars. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för stämman.

Kallelse jämte dagordning för föreningsstämman och valberedningens förslag till val enligt § 21 p. 13 a)-b) och 14 a)-b), samt information om handlingars tillgänglighet, ska meddelas medlemmarna senast tre veckor före stämman, via fax , elektronisk post eller brevförsändelse, på av medlemmen angiven adress, samt klubbens hemsida.

Aktuella handlingar inför stämman ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före stämman, att hämta på kontoret eller från klubbens hemsida. Revisionsberättelse och redovisningshandlingar får lämnas senast en vecka före stämman.

Medlem som önskar föreslå någon till val enligt § 21 p. 13 a)-b) och 14 a)-b) skall göra det skriftligen till styrelsen senast två veckor före stämman. Sådant förslag skall utan dröjsmål publiceras på Föreningens hemsida.

§ 19
Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen, och under verksamhetsåret uppnått en ålder av 12 år, samt ständig medlem, har rösträtt på föreningsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas till annan.

Endast medlem som föreslagits enligt § 18, och accepterat nomineringen, är valbar till uppdrag enligt § 21 p. 13 a) och b). Endast den som valts enligt föregående mening, alternativt redan är ledamot i Bolagets styrelse, är valbar till uppdrag enligt § 21 p. 14.

§ 20
Stämman är beslutsmässig med det antal röst- berättigade medlemmar som är närvarande.

§ 21
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman

2. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande samt sekreterare för stämman

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet

6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret

7. Framläggande av revisorernas berättelse avseende styrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret

8. Fastställande av föreningens/koncernens resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

10. Fastställande av medlemsavgift

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

12. Information om koncernens verksamhet och budget

13. Val av

a) föreningsordförande, tillika ledamot av ÖSK Elitfotboll AB:s styrelse, för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år

d) tre - fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

14.Val av

a) företrädare jämte ersättare i Örebro Elitfotboll AB:s bolagsstämma

b) ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen för ÖSK Elitfotboll AB

15. Behandling av

a) förslag, inklusive stadgeändring, som har väckts av röstberättigad medlem och inlämnats till styrelsen senast den 31/12

b) förslag, inklusive stadgeändring, som har väckts av styrelsen och angetts i kallelse, senast tre veckor före fastställd dag för årsstämman.

16. Övriga, ej beslutsfrågor, enligt anmälan vid punkt 3.

§ 22
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra föreningsstämma.

Styrelsen är skyldig kalla till extra stämma när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra stämma får den som krävt dettakallatill stämma.

Kallelse jämte dagordning för extra stämma ska delges medlemmarna senast sju dagar innan stämman eller annonseras, inom samma tid, i ortspressen och klubbens hemsida.

Vid extra stämma får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§ 23
Om rösträtt och beslutsmässighet på extra stämma gäller vad som sägs i§§ 19 och 20.

Beslut och omröstning

§ 24
Med undantag för i § 25nämnda fall avgörs alla frågor genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid votering, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röst- berättigad, annars avgör lotten.

Omröstning vid val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. I händelse av lika röstetal avgör lotten. Vid sluten omröstning, där fler än en ska väljas samtidigt gäller högsta röstetal.

Stadgefrågor och upplösning av föreningen

§ 25
Endast ordinarie föreningsstämman får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. För detta krävs att minst två tredjedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet. Vid beslut om upplösning av föreningen krävs två på varandra följande stämmor, varav det ena skall vara årsstämma, med minst två tredjedels majoritet.

§26
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrka avskrifter av styrelsens och föreningsstämmans protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges Örebro Sportklubb Alliansförening och Svenska Fotbollförbundet.

§ 27
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SvFF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Styrelsen ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Dessa stadgar fastställdes vid årsstämman 2016-03-17


© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908