Information kring beslutsfattandet I ÖSK Elitfotboll AB

Då det efterfrågats om tydlighet kring beslutsfattandet i ÖSK Fotboll hoppas vi att följande text bidrar till att skapa klarhet i hur vi som klubb fungerar.


Generellt om beslutsfattande i aktiebolag
Det högsta beslutsfattande organet i ett aktiebolag är årsstämman där aktieägarna utövar sitt ägarinflytande. Där fattas i princip inga operativa beslut utan i den delen är stämmans uppgift att utse den styrelse som skall representera ägarna avseende behov av löpande beslut under året till nästa stämma. Styrelsen utser i sin tur, i förekommande fall, en VD som ansvarar för det dagliga operativa arbetet och beslutsfattandet.

Med vissa undantag enligt aktiebolagslagen fattas beslut i styrelsen med s.k. enkel majoritet, vilket innebär att det förslag som får mer än hälften av rösterna gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I de allra flesta aktiebolag med fler än en ägare finns dock ett aktieägaravtal som reglerar beslutsfattandet närmare. En investerare eller annan part som inte har minst 50 % av rösterna eller hälften av styrelseposterna (inklusive ordföranden) riskerar i annat fall att få inget eller ytterst begränsat inflytande i bolaget och är därför ovillig att investera. 
  
Aktieägaravtalet mellan Örebro Sportklubb Fotbollsklubb och Örebro Spelarinvest AB
ÖSK Elitfotbolls styrelse består av åtta ledamöter varav fyra (inklusive ordföranden) utses av föreningens medlemmar och fyra av Spelarinvests aktieägare.

Vanligtvis i ÖSK Elitfotboll ABs styrelse beslutas de flesta frågor i samförstånd efter diskussion med ledamöterna. Vid de, mycket få tillfällen, som ledamöterna efter diskussioner har olika uppfattningar sker omröstning varefter beslut därefter tas.

Avtalet reglerar vissa frågor som förutsätter enighet mellan samtliga aktieägare respektive samtliga styrelseledamöter samt vissa frågor som förutsätter ¾ majoritet för att giltigt beslut skall fattas. En del av dessa frågor är ren formalia men de som är av mer allmänt intresse redovisas nedan;

Enighet:
– Ändring av bolagsordning 
– Vissa större investeringar

¾-majoritet:
– Budget och avvikelser från budget 
– Tillsättande och avsättande av VD, tränare och sportchef 
– Köp och försäljning av spelare


© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908