ANVÄNDARVILLKOR

OMRÖSTNINGAR, TÄVLINGAR, Insamlingar, Auktioner ELLER ANDRA ENGAGEMANG

Användarvillkor FÖR OMRÖSTNINGAR, TÄVLINGAR, Insamlingar, Auktioner ELLER ANDRA ENGAGEMANG

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för all tillgång till och nyttjande av den tjänst för omröstningar, tävlingar, insamlingar, auktioner eller andra engagemang som tillhandahålls av ÖSK Fotboll (”Tjänsten”) i Klubbens diverse digitala kanaler, såsom Facebook, Twitter, Crowdmanager eller i Klubbens app (”Digitala kanaler”), när hänvisning görs till dessa Användarvillkor. Med ”Klubb” avses ÖSK Fotboll som publicerat omröstningen, tävlingen, insamlingen, auktionen eller engagemanget. Med ”Användare” avses den person eller organisation som har tillgång till och använder Tjänsten.

Genom att registrera sig som användare bekräftar Användaren att denne har läst och förstått Användarvillkoren och accepterar dem i sin helhet.

Eventuella tävlingar inom Tjänsten är inte sponsrade, stödda eller administrerade av Facebook, Instagram eller Twitter.

1. Generella villkor för Tjänsten
Registrering och användning av Tjänsten är gratis. Det är inte tillåtet att delta i en omröstning eller tävling mot erläggande av en insats i form av betalning av pengar. Det kan dock erbjudas möjlighet att delta i insamlingar eller auktioner i Tjänsten. Sådana insamlingar relaterar inte till tävlingar som anordnas i Tjänsten.

Tjänsten kan användas av fysiska personer hemmahörande i Sverige eller utlandet. För insamlingar och auktioner, se nedan punkterna 6 och 7, kan Tjänsten även användas av juridiska personer.

Åldersgränsen för att använda Tjänsten är 13 år (dock med undantag för insamlingar och auktioner).

Om du är anställd, styrelseledamot, agent eller annars representant för Svensk Elitfotboll, klubbarna i Allsvenskan eller Superettan eller Svenska Fotbollsförbundet har du rätt att använda Tjänsten men inte rätt att mottaga eventuella vinster eller genomföra köp som är kopplade till Tjänsten. Detsamma gäller för anställda, styrelseledamöter eller andra representanter för samarbetspartners och sponsorer till Tjänsten. Vad som sagts ovan ska även gälla familj och närmaste anhöriga till dessa personer.

Användare som har blivit avstänga eller stoppade från att använda Tjänsten har inte rätt att använda Tjänsten under annan identitet.

2. Registrering Användare
För att använda Tjänsten behöver Användaren registrera ett konto då Användaren önskar delta i en omröstning, en tävling, en insamling, en auktion eller ett annat engagemang i Tjänsten.

Användaren är ansvarig för att den information som lämnas vid registrering är korrekt och hålls uppdaterad.

3. Regler
Om det uppställs specifika regler eller villkor i anslutning till en omröstning, en tävling, en insamling, en auktion, eller ett annat engagemang så kommer dessa att kommuniceras i anslutning därtill. Klubben har ensamrätt att besluta och tolka reglerna. Klubbens beslut kring detta är slutligt och går inte att överklaga.

Det är inte tillåtet att missbruka Tjänsten, t.ex. genom att medvetet försöka påverka resultatet i omröstningarna på ett otillbörligt sätt. Det är inte tillåtet att försöka få eller ge obehörig tillgång till Tjänsten.

Användares brott mot reglerna utgör även ett brott mot Användarvillkoren och kan, utöver andra påföljder, medföra tillfällig eller permanent avstängning från Tjänsten i enlighet med vad som beskrivs i dessa Användarvillkor.

4. Priser
Klubben kan från tid till annan utlysa tävlingar i Tjänsten. Priser som är knutna till Tjänsten (”Priser”) tilldelas Användare efter beslut från Klubben. Klubben förhåller sig rätten att ändra eller justera Priserna om det enligt Klubben anses nödvändigt eller om Klubben är förhindrad att utge Priser på grund av omständigheter utanför Klubbens kontroll.

Klubben kan t.ex. tilldela Priser till den/de Användare som, enligt Klubbens bedömning, har den högsta totala poängsumman vid säsongens slut eller vid annan tidpunkt som bestäms av Klubben, exempelvis månadsvis eller veckovis. Reglerna för poängtilldelning ska kommuniceras i anslutning till en särskild tävling. Klubben förbehåller sig rätten att vid misstanke om att Användaren inte uppfyller åldersgränsen för Tjänsten kräva att Användaren styrker sin ålder inför tilldelning av Pris.

Användare som vunnit ett Pris kommer att bli kontaktad via e-post och ska därefter bekräfta sina kontaktuppgifter för utdelning av Priset. När Användaren accepterar ett Pris har denne också accepterat att Klubben och/eller samarbetspartners (t.ex. SEF) kan publicera Användarens namn, bild och eventuell kommentar i sina Digitala kanaler eller på samarbetspartners webbsida eller sociala medier. Sådan användning sker i enlighet med Klubbens Integritetspolicy, som går att hitta på Klubbens hemsida. För samarbetspartnerns eventuella publicering gäller dennes integritetspolicy.

Priser får inte överföras till annan, bytas eller säljas. Användaren ansvarar själv för erläggande av eventuell vinstskatt.

Användare under 18 år kan vinna ett Pris under förutsättning att dennes vårdnadshavare skriftligen accepterar Priset eller – i fall Priset inkluderar en resa – garanterar att denne kommer att ledsaga den minderårige Användaren. Om en minderårig Användare vinner Pris ska Klubben söka tillstånd från Användarens vårdnadshavare innan namn, bild, kommentar eller information publiceras i Digitala kanaler och/eller samarbetspartnerns webbsida och/eller i sociala medier.

5. Inbetalningar av pengar
Tjänsten kan användas för insamlingar och auktioner. Sådana engagemang aktualiserar inbetalning av pengar till Klubben. Följande betalningssätt kan användas.

Kort

När kort används för inbetalning kommer, utöver informationen i punkten 12, även kortuppgifter att registreras för Användaren hos Klubbens betaltjänstleverantör. Klubben kommer inte själv att ha tillgång till Användarens kortuppgifter. Användaren som betalar in pengar måste vara över 18 år och använda ett kort som denne kontrollerar. Om missbruk upptäcks kommer Användaren att stängas av från Tjänsten. Genom godkännande av dessa villkor och de särskilda förutsättningar som presenteras för en insamling eller en auktion godkänner du att det belopp som överenskoms dras från det kort du registrerat. Det innebär även att du accepterar att de villkor som finns för det specifika betalkort som används för inbetalningen blir tillämpliga för hanteringen av överföringen/inbetalningen.

Faktura

För Användare som är organisationer kan Klubben komma att fakturera det belopp som Användaren önskar att bidra med eller betala in. Om beloppet kommer att fakturas, eller det går att välja som alternativ, anges det i samband med den specifika insamlingen eller auktionen. Betalning ska vara Klubben tillhanda senast på fakturans förfallodag.

Swish

Användare kan även välja att genomföra sin inbetalning till Klubbens Swish-konto. Mer information om detta betalningssätt ska anges i anslutning till den särskilda insamlingen eller auktionen. När Swish används för inbetalning kommer, utöver informationen i punkten 12, även uppgifter rörande Swish överföringen att registreras för Användaren.

6. Insamlingar i tjänsten
Om Tjänsten används för att samla in pengar för ett specifikt ändamål eller till Klubben så kommer de särskilda förutsättningarna för insamlingen presenteras i anslutning till denna. Insamlingar förutsätter att Användaren önskar att ge bidrag i form av pengar. Användaren som lämnar bidrag och deltar i insamlingar måste vara över 18 år.

Genom godkännande av dessa villkor, och de särskilda förutsättningar som presenteras för en insamling, godkänner du att det bidrag du vill bidra med dras från det kort du registrerar, faktureras dig eller överförs via Swish till Klubben i enlighet med villkoren i punkten 5.

Om insamlingen innebär ett löpande åtagande att bidra, t.ex. visst belopp (kronor) per mål som Klubben gör under en säsong, kan du när som helst avbryta ditt åtagande genom att klicka på "avbryt bidrag".

Klubben har ingen skyldighet att betala tillbaka bidrag till Användaren.

7. Auktioner i Tjänsten
Tjänsten kan även användas för att anordna auktioner. Användare som deltar i auktioner måste vara över 18 år.

Bud som lämnas är bindande. Köpare av det som auktioneras ut blir den Användare som vid auktionens avslutande lämnat det högsta accepterade budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande. I samband med auktionen anges närmare information och villkor rörande upphämtande eller leverans av det som auktioneras ut (om det är ett fysiskt föremål).

Betalning sker via kort, faktura eller Swish i enlighet med villkoren under punkten 5 eller i enlighet med särskild information som anges i anslutning till auktionen.

Samtliga föremål som auktioneras ut säljes i befintligt skick. Såvida inte annat följer av tvingande lag ska köparen reklamera eventuella fel omedelbart efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Alla reklamationer ska ske skriftligen. Under alla förhållanden måste en reklamation ske inom tre (3) år från mottagandet av föremålet (om köparen är konsument). Annars är reklamationen inkommen för sent och felet får inte åberopas.

Köparen har som konsument ångerrätt i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undantag från ångerrätten som anges i nämnda lag tillämpas fullt ut. Köp skall ångras inom ångerfristen, vilket är fjorton (14) dagar från och med den dag köparen får det köpta föremålet i sin besittning. Meddelande om ångrat köp skall lämnas till Klubben skriftligen via epost eller brev inom ångerfristen. Det går även att använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida; https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Efter ångrat köp ska köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera föremålet.

8. Tillgång till Tjänsten och avstängning av Användare
Användaren är införstådd med och accepterar att Tjänsten ska användas i enlighet med Användarvillkoren och reglerna.

Klubben lämnar inga garantier att all information och innehåll i Tjänsten vid var tid är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Klubben garanterar inte Tjänstens tillgänglighet och funktionalitet och inte heller att Tjänsten kommer att vara felfri. Klubben äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten.

Vidare äger Klubben rätt att utan föregående meddelande tillfälligt eller permanent stänga av en Användare:

  • Vid misstanke om att registreringen av en Användare används av någon annan eller att Användaren tidigare blivit avstängd från Tjänsten i enlighet med vad som anges ovan;

  • Vid misstanke om att registreringen av en Användare används i strid med dessa Användarvillkor och/eller reglerna eller för verksamhet som utgör brott enligt svensk lag; eller

  • Om Klubben av säkerhetsmässiga eller tekniska skäl finner det påkallat.

9. Friskrivning
Klubben ansvarar inte för skada eller förlust som Användaren lider med anledning av att Tjänsten är otillgänglig alternativt inte fungerar som förväntat. I den mån Klubben är ansvarig för skada eller förlust som Användaren lider med anledning av dennes användande av Tjänsten är ansvaret begränsat till direkta skador. Klubben ansvarar således inte under några omständigheter för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust av data eller annan följdskada, såvida inte annat följer av tvingande lag.

Tjänsten kan innehålla länkar och/eller hänvisa till tredjepartsinnehåll. Klubben har ingen kontroll över och inget ansvar för innehållet i sådant tredjepartsinnehåll.

10. Immateriella rättigheter
Tjänsten innehåller material som är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhörande Klubben, dess licensgivare och/eller tredjeman, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, bilder och källkod (”Materialet”). Ingenting i dessa Användarvillkor ska tolkas som att Användaren erhåller några rättigheter i förhållande till Materialet och Användaren äger inte rätt att använda Materialet utöver vad som krävs för att kunna nyttja Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor.

11. Marknadsföring och kommunikation
Vid registreringen kan Användaren välja att ta emot information och marknadsföringsmaterial från Klubben och/eller SEF. Klubben och/eller SEF kommer inte att skicka sådana meddelanden till Användare som är under 18 år. Genom att klicka i klickrutorna för mottagande av information och marknadsföringsmaterial bekräftar Användaren att Användaren är över 18 år.

Användaren kan återkalla sitt samtycke genom att klicka på länken för avregistrering som finns i utskicken via e-post.

Klubben kan komma att skicka information hänförlig till registreringen av Användaren och Tjänsten via e-post. Detta innefattar att Klubben kan komma att skicka påminnelse via e-post till Användaren inför att en ny tävlingsomgång påbörjas.

12. Personuppgifter
Genom att registrera ett Användarkonto bekräftar Användaren att denne är införstådd med att Klubben behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Klubbens Integritetspolicy.

Om Användaren valt att ta emot information och marknadsföringsmaterial från Klubben behandlas Användarens personuppgifter på det sätt som anges i Klubbens integritetspolicy som finns länkad till i anslutning till registreringen av Användaren. Om Användaren valt att ta emot information och marknadsföringsmaterial från SEF behandlas Användarens personuppgifter på det sätt som anges i SEF:s integritetspolicy som finns att ta del av på SEF:s hemsida.

De personuppgifter som samlas in genom Användarens användning av Tjänsten (e-postadress, namn, födelsedatum och resultat av deltagande i omröstningar, tävlingar, insamlingar, auktioner eller andra engagemang) kommer att sparas i 2 år innan de gallras.

13. Övrigt
Klubben äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.

Klubben förbehåller sig rätten att göra ändringar av Användarvillkor. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringar har gjorts i dessa Användarvillkor innebär det att Användaren godkänner de ändrade Användarvillkoren.

Om tvist uppkommer mellan Användaren och Klubben ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Klagomål kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm, vars beslut är en rekommendation om till parterna om hur tvisten bör lösas. Användaren kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats (EU ODR: https://ec.europa.eu/odr).

14. Kontakt
För vidare information eller vid problem med Tjänsten, kontakta Klubben på de kontaktuppgifter som anges under KONTAKT. Öppnas i nytt fönster.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908