allmänna villkor vid biljettköp hos ÖSK Fotboll

ÖSK Elitfotboll AB, org. nr 556165-6645, adress Rudbecksgatan 52 G 702 23 Örebro (nedan "Arrangören"/"vi") säljer biljetter i egenskap av arrangör av fotbollsmatcher i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp från Arrangören av en eller flera biljetter, inbegripet årskort, till dig eller andra, på Arrangörens hemsida ("Biljettshopen"). I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver dessa villkor även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument.

 1. 1. Villkor för biljettköp
  • 1.1. För att genomföra ett köp från Arrangören måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter till idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp.
  •  
  • 1.2.Biljetter får endast köpas för privat bruk och får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller i övrigt användas kommersiellt. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande om annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp får maxantalet inte överskridas.
  •  
  • 2. Priser och betalningsalternativ
   • 2.1. Samtliga priser som anges är i kronor och inklusive mervärdesskatt (moms). Utöver biljettpriset kan i vissa fall en serviceavgift tillkomma och ibland även en distributionsavgift och/eller leveransavgift. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför din beställning.
   •  
   • 2.2. När du köper en biljett till rabatterat pris är du ansvarig för att visa att du har rätt till rabatten. I annat fall kan du anses sakna giltig biljett.
   •  
   • 2.3. Arrangören samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Arrangören. De betalningsmetoder som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive betalningsmetod, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.
 2.  
 3. 3. Leverans av biljetter
  • 3.1. De leveransalternativ som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive leveransalternativ, såsom leveransavgifter, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.
  •  
  • 3.2. Biljetter levereras antingen genom nedladdning (inkl. app) eller via e-post eller SMS.
  •  
 4. 4. Inställda matcher
  Allmänt

4.1. I denna punkt avses med "berörd match" en match som blivit inställd, framflyttad till en tid som du inte har möjlighet att delta på eller som ligger utanför tidsperioden för årskort, eller som du annars inte har erbjudits möjlighet att delta på med hänsyn till publikrestriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning (gemensamt en "berörd match").

4.2. I förhållande till en berörd match (i) till vilken du har köpt en matchbiljett, har du rätt till återbetalning av biljettpris eller (ii) till vilken du har ett årskort, har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt årskort i enlighet med punkten 6. Vi kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera istället för återbetalning, såsom möjlighet att delta på match vid annat tillfälle, förlängt eller rabatterat årskort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan också välja att efterge din rätt till återbetalning som en gåva till oss. Återbetalning görs inte av serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.

4.3. Med undantag för årskort, se punkten 4.6 nedan, måste du, såvida inte Arrangören meddelar annat, senast tre (3) månader från det aktuella matchdatumet meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning.

4.4. Du ansvarar för att kontrollera om en match är inställd eller hålls utan publik eller med publikrestriktioner.

4.5. Krav på återbetalning ska, såvida inte Arrangören meddelar annat, göras genom e-post till fotboll@oskfotboll.se.

För dig som innehar årskort

4.6. Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för årskortet beräknas per berörd match, enligt följande:

Allsvenskan/Superettan

Antal berörda matcher under den säsong för vilken årskortet gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berättigad till enligt årskortet. Krav på återbetalning kommer beaktas efter var femte spelad match.

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Arrangören på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas under ett år. Du är medveten om att ditt årskort erbjuder dig förmånen att delta på sådana matcher enbart i den mån sådana matcher faktiskt spelas (utan publikrestriktioner) och att du inte är garanterad att kunna delta på ett visst antal matcher. Därmed är du införstådd med att ingen del av årskortets pris är hänförlig till sådana matcher (dvs. priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till återbetalning av del av priset för årskortet om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner.

4.7. Du måste senast tre (3) månader från utgångsdatumet av ditt årskort meddela
Arrangören om ditt krav på återbetalning.

 1. 5. Teknisk plattform för biljettförsäljning
  • 5.1. Arrangören är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll ("SEF"). SEF, eller dess licensgivare, inne har samtliga rättigheter i den tekniska plattformen som Arrangören använder för biljettförsäljningen. Arrangören ansvarar till fullo för det aktuella evenemanget. SEF är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan hänförlig till evenemanget eller Arrangören.
  •  
 2. 6. Personuppgifter och marknadsföring
  • 6.1. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av den vid var tid gällande integritetspolicy som finns att tillgå på Arrangörens hemsida.
  •  
  • 6.2. Vi kan komma att skicka information till dig, genom att använda din e-postadress, mobilnummer eller annan kontaktuppgift som du har angivit, om andra matcher och elitfotboll samt andra produkter och tjänster liknande de som du har beställt av oss. Du har möjlighet att när som helst begära att vi inte ska göra sådana utskick genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i punkt 9 nedan.
  •  
 3. 7. Avtalsbrott
  • 7.1. Vid överträdelse, eller misstänkt försök till överträdelse, av dessa allmänna villkor, inbegripet vid var tid gällande ordningsregler eller andra villkor som hänvisas till i dessa allmänna villkor, förbehåller sig Arrangören rätten att (i) makulera köpet av biljett, inklusive årskort och/eller (ii) neka dig tillträde till Arrangörens evenemang samt (iii) vid upprepade och/eller
   allvarliga överträdelser av dessa allmänna villkor, neka dig möjligheten att köpa biljetter till Arrangörens kommande evenemang.
  •  
  • 7.2. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagd betalning för biljetten.
  •  
 4. 8. Konsumenträttigheter och ansvarsbegränsning
  • 8.1. Med undantag för inställda eller flyttade evenemang eller evenemang som spelas utan publik (vilka regleras enligt punkten 4 ovan) gäller att om biljett inte kan användas på grund av fel som Arrangören ansvarar för ska Arrangören ersätta dig med en korrekt biljett eller, om detta inte kan ske, återbetala erlagd avgift för biljetten (eller vid årskort, en proportionerlig del därav).
  •  
  • 8.2. Arrangören har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå i samband med köp, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på Arrangörens sida eller annars följer av tvingande lag.
  •  
  • 8.3. För det fall Biljettshopen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Arrangören har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.
  •  
  • 8.4. Dessa allmänna villkor, inbegripet vad som anges ovan i denna punkt 9, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag.
 5.  
 6. 9. Kontaktuppgifter
  Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss via e-post till fotboll@oskfotboll.se.
 1. 10. Övrigt
 2. 10.1. När du köper en biljett är du ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.
 3.  
 4. 10.2. För att kunna beställa biljetter krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.
 5.  
 6. 10.3. Arrangören förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid utförande av dess åtaganden enligt dessa allmänna villkor.
 7.  
 8. 11. Tillämplig lag och tvistelösning
 9. 11.1. Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.
 10.  
 11. 11.2. Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:
 12.  
 13. Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Övriga villkor

Ordningsregler

Följande regler gäller på arenan:

 1. 1. Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
 1. 2. Det är inte tillåtet att röka inne på arenan.
 1. 3. Det är inte tillåtet att till arenan medföra dryck/mat som köpts utanför arenan.
 1. 4. Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol, andra vätskor eller andra droger.
 1. 5. Det är inte tillåtet att till arenan medföra vapen eller andra farliga föremål.
 1. 6. Det är inte tillåtet att inneha eller använda pyrotekniska varor eller vätskor på arenan.
 1. 7. Den som är alkoholberusad eller påverkad av andra droger äger inte tillträde till arenan.
 1. 8. Den som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller annan typ av diskriminering, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 1. 9. Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning äger inte tillträde till arenan.
 1. 10. Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
 1. 11. Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet. Överträdelse kommer att polisanmälas.
 1. 12. Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium.
 1. 13. Arrangören ansvarar för övervakningskamerorna på arenan och har tillgång till inspelat material från dessa. Bildmaterialet används endast för att identifiera individer som gör sig skyldiga till överträdelser.
 1. 14. Om arrangören eller gästande förening/Idrotts AB i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören eller gästande förening/Idrotts AB.
 1. 15. Personer som gör sig skyldig till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.